24 February 2015 by Administrator

 

pkp (1)

Hasan Bin Muda
Director Of Management Services
Tel : +603 8871 4207
Fax: +603 8890 1640
Email : hasan.muda[at]dca[dot]gov[dot]my

PROFIL

Bahagian ini terdiri daripada tiga (3) seksyen, khususnya Bahagian Sumber Manusia dan Seksyen Pentadbiran Am, Seksyen Kewangan dan Seksyen Pembangunan. Setiap seksyen diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah yang bertanggungjawab bagi tugasan yang berkenaan.  Bahagian Sumber Manusia dan Seksyen Pentadbiran Am dibahagikan kepada lima (5) unit; Unit Penilaian Kecekapan dan Perkembangan Kerjaya, Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan Unit Pengurusan Maklumat, Unit HRMIS dan Unit Kaunseling.  Setiap unit diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah.

Di Seksyen Kewangan, terdapat bahagian Kontrak dan Perolehan di samping Unit Perakaunan dan Kewangan. Seksyen Pembangunan merupakan seksyen terkecil tanpa sebarang sub-unit.

FUNGSI

Bahagian Perkhidmatan Pengurusan menyelia perkemasan jabatan, termasuk perkara-perkara kewangan, pentadbiran, perkhidmatan dan kebajikan bagi para pegawai dan kakitangan.

PROGRAM & AKITIVITI

Seksyen Pentadbiran Am dan Sumber Manusia mengurus perkara-perkara seperti pelantikan, peletakan jawatan, pengesahan pekerjaan dan pencen. Aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan adalah perancangan dan pengurusan:

 • Program penilaian kecekapan
 • Kursus dalaman dan luar/latihan termasuk Induksi dan Kursus BTN.
 • Pelantikan pegawai kontrak dan pembaharuan pelantikan.
 • Mengemaskinikan dan mencatatkan maklumat pegawai/kakitangan di dalam buku perkhidmatan.
 • Mengemaskinikan Departmental Personnel Management System (SISPEN) and Human Resource Management Information System (HRMIS).
 • Penyediaan jawatan bagi semua peringkat dan bahagian di DCA.
 • Sistem dan sumber perpustakaan DCA.
 • Promosi untuk kakitangan perkhidmatan /pegawai tertutup di DC.
 • Program-program kaunseling
 • Pembangunan IT
 • Perkara-perkara tentang disiplin

Seksyen Kewangan dan Perakaunan merancang dan menyediakan pelan belanjawan operasi tahunan Jabatan dan mengurus perbelanjaan operasi. Bil, invois, tuntutan, gaji dan elaun diproses oleh seksyen ini.  Lain-lain kegiatan ialah

 • Menyediakan laporan kewangan dan penyata audit
 • Mengurus perolehan melalui sebut harga dan tender
 • Memantau pengurusan kewangan dan pertanyaan tentang audit
 • Mengurus komputer dan permohonan pinjaman kenderaan
 • Mengurus pengeluaran tiket penerbangan untuk pegawai/kakitangan bagi tugasan rasmi dan mengurus permohonan bayaran pendahuluannya.
 • Pengumpulan hasil

Seksyen Pemantauan Projek memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan dari aspek fizikal dan kewangan; dan melaporkan peringkat-peringkat kemajuan kepada pihak pengurusan dan kementerian. Laporan-laporan dan maklum balas relevan mengenai status projek disediakan untuk pihak kementerian dan agensi-agensi berpusat setiap minggu dan bulan. Seksyen ini menyelaraskan perkara-perkara berhubung dengan projek pembangunan sektor penerbangan dan mengenai penggunaan tanah oleh Jabatan Penerbangan Awam.

Unit Teknologi Maklumat menyimpan dan memantau pemasangan aplikasi sistem dan mengurus sumber-sumber IT termasuk perkakasan, perisian dan kemampuan rangkaian.  Unit ini membantu menyelaraskan dan melaksanakan inisiatif e-Government  pada peringkat jabatan.  Ia juga menyelia dan memantau keselamatan ICT di DCA termasuk keselamatan fizikal, keselamatan rangkaian dam makmal komputer, di samping menasihati pengguna DCA tentang isu-isu teknikal IT.

Unit Teknologi Maklumat menyelenggara dan memantau pelaksanaan aplikasi sistem dan mengurus sumber IT, termasuk perkakasan, perisian dan kemampuan rangkaian. Unit ini membantu menyelaraskan dan melaksanakan inisiatif e-Kerajaan di peringkat jabatan. Ia juga menyelia dan memantau keselamatan ICT di DCA, termasuk keselamatan fizikal, keselamatan rangkaian dan makmal komputer, serta memberitahu pengguna DCA tentang isu teknikal IT.